Български
English
Русский
Политика за защита на личните данни

Дата на последна актуализация: 31.05.2023

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на клиенти на „СПА ТИЙМ“ ООД („Политика/та”) и цели да обясни практиките, свързани с обработването на лични данни в контекста на предоставяните услуги и извършваните дейности.

Тази Политика е изготвена съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламента), както и в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република България.

Общи положения
Чл. 1. Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности „СПА ТИЙМ“ ООД, дружество, което управлява Балнеокомплекс Акватоник, гр. Велинград,  обработва като администратор личните данни на своите клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/ „Вие“), в съответствие с предвидените в законодателството за защита на личните данни и тази Политика принципи и правила.
Чл. 2. “СПА ТИЙМ“ ООД е дружество, регистрирано с ЕИК 207114439, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, ул.Георги Бенковски 56, телефон за връзка:  +359878 701 005, електронна поща: manager@aquatonik.com.
Субекти на данните
Чл. 3. (1) Във връзка с предоставяните „СПА ТИЙМ“ ООД услуги дружеството обработва лична информация относно следните Субекти на данни:
(а) физически лица, посещаващи уебсайта http://www.aquatonik.com (Уебсайта);
(б) физически лица, които осъществяват резервации от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице на посочените на Уебсайта координати за контакт;
(в) физически лица, използващи услугите, предоставяни от „СПА ТИЙМ“ ООД, включително, но не само услуги по хотелско настаняване, по ресторантьорство и свързаното с тях обслужване, по предоставяне на помещения за организиране на конферентни и други събития и др. под., както и физически лица, представляващи или действащи по друг начин от името на юридически лица, които използват тези услуги;
(г) физически лица, отправили от свое име или от името на друго лице, което представляват, запитвания (по електронна поща, чрез обаждане,), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция;
(2) Услугите на „СПА ТИЙМ“ ООД могат да бъдат заявявани само от дееспособни лица, които са навършили 18 години.  
Категории лични данни
Чл. 4. Информацията (категориите лични данни), която „СПА ТИЙМ“ ООД обработва относно Субектите на данните съобразно тази Политика, може да включва:
(1)  Данни, обработвани във връзка с извършване на резервация за хотелско настаняване: имена; данни за контакт - адрес на електронна поща, телефон; детайли относно резервацията, в т.ч. период на настаняване/ползване на услугите, брой стаи, брой гости (брой възрастни и брой деца), данни за избран пакет; специални изисквания и предпочитания на госта (при изрично посочване от Субекта в запитване, имейл кореспонденция или по телефона);.
(2)  Данни, обработвани във връзка с предоставянето на услуги по хотелско настаняване:
(а) Идентификационни данни: имена на гост; дата на раждане; пол; националност; национален идентификационен номер ( ЕГН за български граждани), данни от документ за самоличност; подпис.
(б) Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.
(в) Информация, свързана с хотелско настаняване: номер на резервация, номер стая; етаж; дати на престоя (дата на пристигане и дата на отпътуване); продължителност на престоя (брой реализирани нощувки); използване на туристически пакет; предпочитание за вид стая и др.;
(г) Допълнителна информация, свързана с услугите по хотелско настаняване при изрично заявяване от ползвателя на услугите: специални изисквания и предпочитания, вкл. за храни и напитки.
(3)  Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: информация за начин на плащане (в брой, по банков път, с дебитна/кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код.
(4)  В случаите, когато услугите се заявяват от лице различно от Субекта на данни в полза на Субекта на данни: информация относно това в какво качество Субектът на данни ще ползва услугите, от кого са заявени, от кого ще бъде извършено плащането и др. (напр. при настанявания, организирани от работодател,  бизнес партньор,  роднина или близък на Субекта на данни и др. под.).
(5)  Неструктурирано съдържание от разговори със служители на администратора, както и информация, съдържаща се във формата за подаване на запитвания (раздел „Резервирай стая“ на Уебсайта).
(6) Данни във връзка с подадени от клиенти жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст): неструктурирана информация, съдържаща се в съответните жалби, заявления, искания, молби и сигнали.
(7)   Бисквитки. За функционирането на Уебсайта е необходимо ползването на „бисквитки“. Детайлно описание на използваните „бисквитки“, тяхното предназначение и информацията, която се обработва посредством тях, може да бъде намерено в Политиката за „бисквитките“ на „СПА ТИЙМ“ ООД, достъпна на Уебсайта.

Видеонаблюдение и сигурност
Чл. 5. (1) Съгласно изискванията на приложимото законодателство „СПА ТИЙМ“ ООД прилага мерки за сигурност, които включват следните технически и организационни средства за контрол на достъпа и за осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и за защита на живота и здравето на гражданите: физическа охрана, алармени системи за сигурност и система за видеоконтрол, извършваща 24-часово видеонаблюдение и състояща се от записващи и запаметяващи устройства.
(2) Видеонаблюдение и видеозаписване може да се извършва в публично достъпни зони и помещения в сградата на балнеокомплекса и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в стаите за гости, санитарно-хигиенни помещения, помещения за отдих и др. под. Данните от дейностите по видеонаблюдение се съхраняват в зала за мониторинг с ограничен достъп и 24-часова охрана.
(3) Чрез информационни табла, поставени на видно място, Субектите на данни и другите посетители, които могат да бъдат заснети, се уведомяват за използването на технически средства за наблюдение и контрол и за всяка друга релевантна информация във връзка с извършваното наблюдение.
Директен маркетинг
Чл. 6. (1) При наличието на изрично съгласие от страна на Субекта на данни „СПА ТИЙМ“ ООД може да обработва следните лични данни: имена; телефон; адрес на електронна поща; информация за типа и обема на използваните и предпочитани услуги, предоставяни от „СПА ТИЙМ“ ООД и други данни, изрично упоменати в съответното съгласие, за целите на директния маркетинг, в т.ч. предлагане на други услуги, извършване на допитвания, анкети с оглед подобряване качеството на предоставяните услуги и др. под. съобразно обхвата на конкретно даденото съгласие.
(2) Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, Субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу това обработване на лични данни. В тези случаи обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
(3) Субектът на данни има право по всяко време да оттегли дадено от него съгласие за обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг. В тези случаи обработването на лични данни, основаващо се на даденото съгласие, се преустановява.
(4) „СПА ТИЙМ“ ООД не извършва профилиране за целите на директния маркетинг.
Основания за обработване на лични данни
Чл. 7. „СПА ТИЙМ“ ООД обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които предоставя на следните основания:
(а) когато е необходимо за спазване на законоустановени задължения, приложими към „СПА ТИЙМ“ ООД;
(б) когато е необходимо за изпълнение на договорите, сключвани със „СПА ТИЙМ“ ООД или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор;
(в) когато е необходимо за целите на легитимните  интереси на „СПА ТИЙМ“ ООД или на трети лица;
(г) въз основа на изрично съгласие на Субекта за обработване на данните му.
Чл. 8. Целите на обработване на лични данни от „СПА ТИЙМ“ ООД, свързани със спазване на законови задължения, включват:
(1)  водене на регистър за настанените туристи и подаване на информация от него към компетентните органи по законоустановения ред;
(2)  адресна регистрация на чужденци съгласно изискванията на приложимото законодателство;
(3)  удържане и заплащане на туристически данък;
(4)  дейности, свързани с разработването и въвеждането на мерки за противодействие на тероризма;
(5)  обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях;
(6)  осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;
(7)  други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни, лицензионни и др.) на „СПА ТИЙМ“ ООД, свързани с предоставяне на информация на компетентни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.
Чл. 9. Целите на обработване на лични данни от „СПА ТИЙМ“ ООД, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор със „СПА ТИЙМ“ ООД, включват:
(1) приемане, администриране и обработване на резервации и анулиране на такива;
(2) обслужване на клиенти;
(3) осъществяване на комуникация, свързана с предоставяните услуги;
(4) администриране и получаване на плащания за предоставяните услуги, вкл. от разстояние;
(5) осигуряване на гаранция за извършени резервации и за заплащането на хотелското настаняване и на допълнително заявени услуги;
(6)  финансово-счетоводна дейност и администриране, обработване и събиране на дължими плащания за предоставените услуги;
(7) възстановяване на преведени суми;
(8) осигуряване на индивидуален подход при предоставяне на услугите, съобразен със заявените от ползвателите им предпочитания.
Чл. 10. Целите на обработване на лични данни, свързани с легитимните интереси на „СПА ТИЙМ“ ООД или на трети лица включват:
(1) Легитимен интерес – (1.1.) упражняване и защита на законните права и интереси на „СПА ТИЙМ“ ООД; (1.2.) съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на клиенти, на други лица, свързани със „СПА ТИЙМ“ ООД, на служители на „СПА ТИЙМ“ ООД, на лица, обработващи лични данни от името на „СПА ТИЙМ“ ООД, на търговски партньори на „СПА ТИЙМ“ ООД:
(а) установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица по т. (1.1) и т. (1.2), вкл. и по съдебен ред, в т. ч. подаване на жалби, сигнали и др. под. към компетентните органи;
(б) видеонаблюдение и контрол на достъпа с цел охрана на имуществото на „СПА ТИЙМ“ ООД, доказване изпълнението на приложимите изисквания, осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградата и обектите и защита на живота и здравето на гражданите;
(в) предприемане на действия за преустановяване предоставянето на услуги при отказ от плащане, нарушаване на установените от „СПА ТИЙМ“ ООД вътрешни правила и политики и др. под.;
(г) администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под.;
(д) събиране на вземания, дължими към „СПА ТИЙМ“ ООД, включително по принудителен ред и/или чрез възлагане на трети лица, както прехвърляне на вземания на трети лица (цесии) по установения в закона ред;
(е) отправяне на нотариални покани.
(2)  Легитимен интерес – анализ, планиране и повишаване качеството на услугите, предоставяни от „СПА ТИЙМ“ ООД:
(а) поддържане на копие от данните от вътрешната информационна система, във връзка с моментното състояние на хотела (заетост, задължения и др. под.) в случай на срив на информационните системи;
(б) получаване, обработване и изготвяне на отговори по подадени заявления, молби и др. под., несвързани с жалби и оплаквания от ползваните Услуги;
(в) проучване на удовлетвореността на клиенти и ползватели на услугите;
(г) контрол, анализ и оптимизиране на бизнес процесите за подобряване на качеството на услугите.
(3)  Легитимен интерес – осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта:
(а) поддръжка и администриране на Уебсайта;
(б) откриване и разрешаване на технически проблеми с функционалностите на Уебсайта;
(в) предприемане на мерки срещу злонамерени действия срещу сигурността и нормалното функциониране на Уебсайта.
(4)  Легитимен интерес – осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност и осигуряване на качествени хотелиерски и ресторантьорски услуги:
(а) администриране и управление на услугите, предоставяни от „СПА ТИЙМ“ ООД;
(б) управление и контрол на качеството на предоставяните услуги;
(в) получаване на обратна връзка относно предоставените услуги.
Чл. 11. Целите на обработване на лични данни въз основа на съгласие, дадено от Субекта на данните, включват:
(1)  Изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за услуги, специални оферти, пакети, събития и други подобни;
(2)  Проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите;
(3)  Изпращане на информационни бюлетини;
(4)  Други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни.
Предоставяне на лични данни и последици при отказ да се предоставят на „СПА ТИЙМ“ ООД
Чл. 12. (1) „СПА ТИЙМ“ ООД ясно обозначава, където е приложимо и по подходящ начин, дали посочването/ предоставянето на съответните данни и/или документи е задължително или представлява изискване, необходимо за сключването или изпълнението на договор, както и последиците от отказ за предоставяне.
(2) При необходимост от допълнителни разяснения всеки Субект на данни може да поиска такива на място в обекта на „СПА ТИЙМ“ ООД или да отправи запитване на посочените в тази Политика координати за контакт.
(3) Отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред предоставянето на услуга от страна на „СПА ТИЙМ“ ООД, пред удовлетворяването на изисквания и предпочитания, както и пред изпълнението на подаваните искания, заявления, молби, сигнали и др. под., която освобождава „СПА ТИЙМ“ ООД от отговорност за неизпълнение.
(4) Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги или до спиране на достъпа до услуги, предоставяни от „СПА ТИЙМ“ ООД.
(5) Субектите на данни не следва да предоставят на „СПА ТИЙМ“ ООД каквито и да е специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице; и лични данни, свързани с присъди и нарушения.
Други източници на лични данни
Чл. 13. (1) В някои случаи личните данни, обработвани от „СПА ТИЙМ“ ООД, не се събират или получават директно от Субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:
(а)  Лица, представляващи, работещи за или сътрудничещи си по друг начин със Субект на данните;
(б)  Организатори на събитие – относно информация за участниците в събитието;
(в)  Търговски партньори: онлайн платформи за резервации, туристически агенти, други лица, които предоставят посреднически услуги при извършването на резервации или при заявяването на други услуги и други подобни  на „СПА ТИЙМ“ ООД;
(г) Компетентни органи.
(2) Лицата по ал. 1, букви (а)-(в) се ангажират да информират Субектите на данни, чиито данни предоставят на „СПА ТИЙМ“ ООД и да гарантират, че предоставят данните въз основа на валидно правно основание.
Категории получатели на лични данни
Чл. 14. „СПА ТИЙМ“ ООД не разкрива лични данни относно Субекта на данни на трети лица, освен в случаите когато:
(1)  това е необходимо за изпълнение на законово задължение на „СПА ТИЙМ“ ООД:
(а) компетентни държавни, общински или съдебни органи;
(б) одитори;
(2)  това е изрично предвидено в Политиката и/или в общите условия (договора) за ползване на съответните услуги, които „СПА ТИЙМ“ ООД предоставя;
(3) това е необходимо за предоставяне на услугите на „СПА ТИЙМ“ ООД:
(а) банки и доставчици на платежни услуги;
(б) доставчици на пощенски и куриерски услуги;
(в) търговски партньори на „СПА ТИЙМ“ ООД като: онлайн платформи за резервации; туристически агенции и други доставчици на туристически или други помощни услуги като автомобили по наем, таксиметрови и други транспортни услуги и други подобни;
(3)  Субектът на данни е дал изричното си съгласие - лицата, предвидени в съответното съгласие;
(4)  това е необходимо за защита на правата или законните интереси на „СПА ТИЙМ“ ООД, на трети лица или на Субекта на данни;
Чл. 15. (1) „СПА ТИЙМ“ ООД обработва и съхранява информация относно Субекта на данни за целите на и до постигане на съответните цели, за които същата е събрана и се обработва.
(2)  „СПА ТИЙМ“ ООД, съобразно вътрешните си правила и процедури и приложимото законодателство, обработва и съхранява информация относно Субекта на данни в следните срокове:
Типове данни    Срок на съхранение
Данни за регистъра за настанените туристи по смисъла на чл. 116 от Закона за туризма, които включват идентификационни данни на настанените лица и данни, свързани с хотелското настаняване
Съобразно предвидения в Закона за туризма и подзаконовата нормативна уредба ред и срок
Информация, свързана със заявени и използвани услуги за хотелско настаняване, за събития и за ресторантьорски услуги, вкл. за анулирани резервации за хотелско настаняване (доколкото са свързани с възстановяване на предплатени суми и/или удържане на дължими суми)    От извършването на съответната резервация/ заявка до 5 /пет/ години от предоставяне на услугата/приключване изпълнението на договора/ анулиране на резервацията.
В случаите, когато услугите са заявени и използвани въз основа на договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.
Финансови и счетоводни документи; фактури; авторизационни форми; друга информация, свързана с данъчно-осигурителния контрол. До 10 /десет/ години, считано от началото на годината, следваща тази, през която се дължи плащане на задължението за съответната година.
Неструктурирана комуникация, кореспонденция, жалби, сигнали и 5 години
В случаите, когато кореспонденцията се отнася за договор с продължително изпълнение, срокът започва да тече от окончателното изпълнение и/или прекратяване на договора.
Данни, свързани с резервации за ресторантьорски услуги, извършени по телефон - До 1 година
Системни логове. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, и др. (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)    1 година
Данни от видеозаписи 1 (една) седмица / 7 (седем) календарни дни

Данни, съдържащи се в картони- за обратна връзка   
Информацията от картоните за обратна връзка се въвежда в анонимизиран вид (единствено обратната връзка; получените отзиви и препоръки) без каквато и да е информация за лицето, от което е дало тази обратна връзка във вътрешните системи на „СПА ТИЙМ“ ООД, след което картоните се унищожават незабавно. 

Данни, обработвани въз основа на изричното съгласие на Субекта на данни    От момента на предоставяне на съгласието до оттеглянето му от Субекта на данните.
Посочените в тази Политика лични данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в нея или за защитата на правата и/ или законните интереси (включително и по съдебен ред) на „СПА ТИЙМ“ ООД или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.
Права на Субектите на данни във връзка с личните им данни
Чл. 16. Във връзка с обработването на личните данни, отнасящи се до него, всеки Субект на данни разполага със следните права:
(1) Право на информация – да получи информация относно извършваното обработване на личните му данни от „СПА ТИЙМ“ ООД;
(2)  Право на достъп:
(а) да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него;
(б) да получи достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването и правата му.
(3)  Правото на коригиране – да изисква коригирането или допълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни;
(4)  Правото на изтриване – да изисква изтриването на личните му данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента;
(5)  Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изисква от „СПА ТИЙМ“ ООД ограничаване на обработването на личните му данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това, предвидени в същия;
(6)  Уведомяване на трети лица – право да изисква от „СПА ТИЙМ“ ООД да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от „СПА ТИЙМ“ ООД;
(7)  Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на „СПА ТИЙМ“ ООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на „СПА ТИЙМ“ ООД.
Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:
(a) обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
(b) обработването се извършва по автоматизиран начин.
Ако е технически осъществимо Субектът на данни има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от „СПА ТИЙМ“ ООД към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.  
(8)  Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – да не бъде обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла на Регламента, което поражда правни последствия за Субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита правата и свободите и легитимните интереси на Субекта на данни. Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса от страна на „СПА ТИЙМ“ ООД, правото на Субекта на данни да изрази гледната си точка и да оспори решението.
Ако такова решение, включително профилиране, бъде вземано спрямо Субекта на данни, за всеки конкретен случай Субектът на данни има правото и ще получи от „СПА ТИЙМ“ ООД отделно съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за него, както и за начина на упражняване на правата по тази точка.
(9)  Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Субекта на данни съгласие, същият може да оттегли съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му;
(10)  Право на възражение - Субектът на данни има по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, включително срещу профилиране по смисъла Регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на „СПА ТИЙМ“ ООД или на трета страна. В тези случаи „СПА ТИЙМ“ ООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(11) Право на жалба до надзорен орган - всеки Субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП) на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

Надзорен орган в Република България е:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Уебсайт: https://www.cpdp.bg.
Чл. 17. (1) Субектът на данните може да упражни правата си, изброени по-горе, като отправи съответно писмено искане към „СПА ТИЙМ“ ООД – подадено лично от Субекта на данни в обекта на „СПА ТИЙМ“ ООД или на адреса на електронна поща, посочен в тази Политика.
(2) Субектът на данните може да упражнява правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).
Ограничения на правата
Чл. 18. Обхватът на правата на Субектите на данни и на задълженията на „СПА ТИЙМ“ ООД във връзка с тези права може да бъде ограничен чрез законодателна мярка от правото на ЕС или на държава членка, което се прилага спрямо „СПА ТИЙМ“ ООД.
Разяснения и допълнителна информация
Чл. 19. Субектът на данните може да получи разяснения относно съдържанието и основанията за обработване на данните, начина на упражняване на правата по тази Политика, както и всякаква допълнителна информация във връзка с правата си при обработването на лични данни от „СПА ТИЙМ“ ООД на адресите, посочени в чл.2 от тази Политика.
Тази Политика за защита на личните данни е съставена от „СПА ТИЙМ“ ООД в качеството му на администратор на лични данни с оглед изпълнение на задълженията му за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Политиката може да бъде изменяна и допълвана, като актуалната версия винаги ще бъде налична и достъпна на нашия Уебсайт.